Car interior
Header left image
Header left image

 

Právna doložka

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Zásady ochrany osobných údajov sme vytvorili, aby sme Vás informovali o našich postupoch, týkajúcich sa zberu, spracúvania, používania a sprístupnenia informácií a údajov, ktoré nám prostredníctvom tejto stránky dobrovoľne poskytujete. Kedykoľvek prostredníctvom tejto stránky odošlete informácie a údaje, vyjadrujete súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a tiež so zberom, spracovaním, použitím a sprístupnením poskytnutých informácií a údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Skôr, než vyplnené údaje a informácie odošlete prostredníctvom tejto internetovej stránky, uistite sa, prosím, že ste si prečítali všetky ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov.

Ak nie je uvedené inak, Vami poskytnuté informácie a údaje môžeme použiť predovšetkým na účely zasielania informácií, noviniek a ponúk v súlade so zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zaslaním informácií a údajov v rozsahu, uvedenom na tejto stránke, súhlasíte s ich poskytnutím osobám alebo organizáciám spolupracujúcim s Limousine Service, iným organizáciám v rámci siete LS Group, vrátane organizácií so sídlom v krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V záujme toho, aby informácie a údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom tejto stránky, boli presné, aktuálne a úplné, v prípade ich akýkoľvek zmien nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese info@l-s.sk a my podnikneme príslušné kroky na aktualizáciu alebo opravu údajov v našom systéme, alebo Vaše údaje vymažeme z nášho systému.


COPYRIGHT


Obsah na stránkach www.limousineservice.sk je chránený autorským zákonom. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Prevádzkovateľ portálu.
Prevádzkovateľom portálu www.limousineservice.sk je: Limousine Service, s. r. o.
Užívateľom je každá osoba, ktorá vstupuje na portál a používajú obsah portálu prostredníctvom celosvetovej siete Internet (ďalej ako „Užívateľ“).
Prevádzkovateľ portálu vyhlasuje, že je nositeľom autorských práv k obsahu na stránkach www.limousineservice.sk. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený udeľovať súhlas na použitie obsahu portálu v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení (ďalej ako „Autorský zákon“).
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa portálu zakázané.
Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom súhlas Prevádzkovateľa portálu s takýmto použitím.
V prípade, ak Prevádzkovateľ udelí Užívateľovi súhlas na iné použitie vymedzeného obsahu portálu www.limousineservice.sk, Tento je povinný pri každom takomto použití obsahu portálu súčasne uverejniť: názov diela, meno autora a zdroj diela vo forme linkového odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Prevádzkovateľ portálu poskytuje Užívateľom nevýhradné právo využívať obsah portálu výlučne pre osobnú potrebu a na nekomerčné účely.
Akékoľvek používanie obsahu portálu bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.


Kontakt

Operator Order limousine

QR

Videá
Crowne Plaza Hilton Sheraton Grand Hotel Lindner River Park